Krachtlijnen visie Juve Academy

De jeugdwerking van KSK Thor Hasselt werd in 2005 nieuw leven ingeblazen. In 2020 volgde een fusie met Herckenrode en gingen we door onder de naam Juve Hasselt. De jeugdwerking groeide snel uit tot een werking met een 500-tal spelertjes die dit seizoen actief zijn in 23 verschillende ploegen.

De spelers een goede en gedegen opleiding bieden was en blijft de grootste doelstelling, met een familiale clubstructuur als omkadering.

Na de succesvolle start van 2005 werd de jeugdwerking stapsgewijs kwalitaitief verder uitgebouwd. De kwaliteit verhogen is en blijft een constante drijfveer. Dit is nodig om als club verder te blijven groeien (zowel sportief als wat het aantrekken van spelertjes betreft). Tegelijkertijd wordt er steeds gewaakt om het familale karakter van de club te behouden. Dit familale aspect is samen met de belevingswaarde en het gevoel van verbondenheid de sterkte van Juve Hasselt.

A. WE WERKEN VOLGENS EEN DOELSTELLING EN MISSIE

 • Gezond en ontspannend alternatief aanbieden als vrije tijdsbesteding.
 • Spelers fysiek, technisch, tactisch en mentaal klaarstomen als voetballer met als perspectief voetballen in een 'eerste ploeg'.
 • Jeugdvoetbalwerking als verenigingsleven uitbouwen met een groeiende band met de club.


B. SPELER STAAT CENTRAAL

 • Geen druk naar resultaat, daarentegen wel steeds de opleiding nastreven.
 • Steunen en vertrouwen geven - positieve coaching staat voorop.
 • Speelgelegenheid: wie traint moet kunnen spelen, conform de hervormde jeugdopleiding van Voetbal Vlaanderen.
 • Positie op het veld is afhankelijk van: de eigen specifieke kwaliteiten, de kwaliteiten van de medespelers en de persoonlijke ontwikkeling als voetballer.


C. DOORHEEN DE HELE OPLEIDING  1 SPELCONCEPT: ZONEVOETBAL

 • Met een aangepast spelsysteem én veldbezetting per leeftijdscategorie. Zonevoetbal is een collectief samenspel met als bedoeling de gevarenzone (bal - doel) te gaan beheersen door een overtalsituatie te creëren. Dit betekent dat spelers lopen in functie van de bal en het doel, de tegenstander en de medespelers.

D. HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN?

 1. Leerplan aangepast per leeftijd - Wat moeten spelers kunnen op een bepaalde leeftijd? Naast technische uitvoering en positieespel dienen ze ook een aantal coachingswoorden te begrijpen. (Bv. kaats, omschakelen, tijd, vooractie, etc.)
  • Onderbouw (U5-U9): ontdekken van de bal (coördinatie) - korte passing - elementaire regels voor samenspel.
  • Middenbouw (U10-U13): technische vaardigheden en beginselen van tactische basisvaardigheden zoals knijpen, kantelen, doordekken, bijsluiten, onderlinge rugdekking, etc.
  • Bovenbouw (U14-U17): teamwork, omschakeling van B- naar B+ en andersom, beheersen van enkele spelsystemen en veldbezettingen.
 2. Leerproces
  • Leren ontdekken en (h)erkennen van de eigen 'kwaliteiten' en de eigen 'gebreken' - werken aan de ontwikkeling als voetballer.
  • Gerichte coaching: opleider helpt de speler zoeken naar oplossingen.
  • Speler plaatsen op nieuwe posities in de lagere leeftijdsreeksen owv de nieuwe spelsituaties en zoektocht naar keuzes voor het nieuwe probleem - de voetballer compleet maken.
  • Uiteindelijk toewerken naaar 1 of 2 vaste posities.

3. Oefenstof en trainingsmethode

 • De oefenstof moet uitdagend, gevarieerd, doelgericht en fun zijn
  • Uitdagend: aangepast aan het niveau en de leeftijd.
  • Gevarieerd: alle aspecten van het voetbalspel dienen aan bod te komen.
  • Doelgericht: wedstrijdvormen en oefenvormen steeds in functie van een basisvaardigheid of een spelprobleem.
  • FUN: een sfeer van plezierig bezig-zijn verhoogt het zelfvertrouwen en de prestatie - het moet leuk zijn om te komen voetballen.
 • De traingsmethode:
  • Steeds combinatie van wedstrijdvormen en tussenvormen (partij- en spelvormen).
  • Doel: technisch en tactisch bijschaven.
  • Wedstrijdecht trainen: reële situaties en problemen uit de praktijk aanbieden.
  • Trainingsvoorbereiding als belangrijk gegeven.
  • Carrousel minstens 1 keer per week.

4. Evaluatie

 • Spelers en trainers worden tijdens het seizoen 2 maal geëvalueerd, steeds van uit een positieve invalshoek - 1ste evaluatie in november, 2de in februari.
 • De trainers (en mogelijk sportief directeur) bespreken de evaluaties van de spelertjes met de ouders.


5. Remediëring en bijsturing

 • Aan de hand van de evaluaties worden trainingen bijgestuurd, krijgen spelertjes aangepaste oefeningen en/ of een aparte coaching.
 • Steeds in het achterhoofd houdens dat voetbal een teamsport is en dat een voetbalteam bestaat uit verschillende types van spelers die complementair zijn.


6. Jeugdopleider

 • Voetbalkenner: het spel kunnen lezen, de visie overtuigend brengen.
 • Begeleider: aangepaste oefenstof, gerichte coaching, rekening houdens met leeftijdskenmerken.
 • Organisator: trainingsvoorbereiding, wedstrijdbeoordelingsfiche.
 • Animator: fun-aspect in de leerstof, enthousiast optreden.
 • Opvoeder: instaan voor de regels met voorbeeldfunctie.

"WILLEN WINNEN,
MAAR KUNNEN VERLIEZEN"

6. Discipline van spelers en ouders

 • Uitrusting:
  • Verzorgde voetbaltas: deze dient door de speler zelf gedragen te worden.
  • Proper schoeisel
  • Kledij voorzien voor alle weersomstandigheden
  • Propere bal en voetbaluitrusting (scheenbeschermers, voetbalkousen, voetbalschoenen, etc.)
  • Identiteitskaart bij wedstrijden (pas vanaf U13 verplicht)
 • Accomodatie en materiaal:
  • Kleedkamers proper houden uit en thuis (lege flessen, tape, etc. steeds in de vuilbak)
  • Schoenen buiten afkloppen en/ of afborstelen
  • Gebruikte doelen weer achter de omheining na een wedstrijd of training
 • Tijd:
  • Bij afwezigheid op training of wedstrijd de opleider steeds (tijdig) verwittigen
  • Op tijd aanwezig zijn bij trainingen
  • Op tijd aanwezig zijn voor wedstrijden cfr. afspraken met de trainer
  • Verplicht douchen na wedstrijden
 • Trainingen:
  • Iedere speler gaat rechtstreeks naar de kleedkamer als hij aankomt op de club.
  • Hij/ zij wacht hier op zijn trainer. De spelers gaan in groep naar het trainingsveld.
  • Bij het beëindigen van de training gaan ook alles spelers samen met hun trainer terug naar de kleedkamer. Hier kunnen de ouders hun kind aan de buitendeur komen afhalen.
  • Ballen blijven steeds stil liggen in de kleedkamer.
 • Gedrag:
  • Beleefdheid op en naast het terrein tov trainers, scheidsrechter, medespelers en tegenstanders, ouders en begeleiders.
  • Respect voor de jeugdopleiders en begeleiders.
  • Luisteren als de trainer of begeleider spreekt.
  • Kritische benadering van een fase is een leermoment.
  • Volg de richtlijnen van de jeugdopleider.
  • Durf uitkomen voor je mening, maar op aanvaardbare wijze.
  • Respect voor de scheidsrechter in alle opzichten.
  • Respect voor de medespelers (aanmoedigen - groepsgevoel)
  • Respect voor de tegenstander (fout gemaakt is hand geven)
  • Respect voor materiaalmeesters en andere medewerkers.


 • Specifiek voor de ouders:
  • Zorg dat jullie tijdens het supporteren de spelers steunen en aanmoedigen, het ploeggegeven blijven zien en niet louter het eigen kind.
  • Help mee om de leefregels te respecteren (voorbeeldfunctie).
  • Ouders (spelers) die niet akkoord gaan met de manier van werken of zien dat er niet volgens de vooropgestelde visie wordt gewerkt, hebben het recht om daar op te reageren, maar op een gepaste wijze en via de geijkte weg.
   • Neem zo vlug mogelijk contact op met de persoon die hier verantwoordelijk voor is - Sportief: de jeugdopleider of TVJO - organisatorisch of administratief: het bestuur.
   • Komt men niet tot een oplossing dan wordt dit voorgelegd aan de jeugdwerking, die verdere stappen onderneemt.
  • Spelers, ouders, begeleiders of opleiders die in gebreke blijven, krijgen een waarschuwing die kan leiden tot een sanctie.

Hier kan u de gehele opleidingsvisie lezen

Copyright ©  E-Desk